Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ Quế Lâm

Một số ruộng mô hình đạt năng suất 85 tạ/ha (ruộng đối chứng nông dân đạt 82,4 tạ/ha), lợi nhuận ruộng mô hình cao hơn ruộng đối chứng 465.000 đồng/ha.

Vừa qua, Sở NN-PTNT Phú Yên đã tổ chức tham quan, hội thảo mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ Quế Lâm.

Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ Quế Lâm tại xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa, Phú Yên). Ảnh: MHN.

Theo đó, vụ đông xuân 2020-2021, Sở NN-PTNT Phú Yên phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm triển khai mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Phong (huyện Tây Hòa), Hòa Quang Nam (huyện Phú Hòa). Trong thời gian sinh trưởng, ruộng mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ sử dụng phân DAP Quế Lâm.

Kết quả cho thấy, ruộng mô hình theo hướng hữu cơ Quế Lâm tại xã Hòa Mỹ Tây đạt năng suất 79,3 tạ/ha (so với ruộng đối chứng nông dân đạt 76,8 tạ/ha), cùng giá lúa 7.000 đồng/kg, lợi nhuận ruộng mô hình cao hơn ruộng đối chứng 1,5 triệu đồng/ha.

Tại xã Hòa Phong, ruộng mô hình đạt năng suất 85 tạ/ha (ruộng đối chứng nông dân đạt 82,4 tạ/ha), lợi nhuận ruộng mô hình cao hơn ruộng đối chứng 465.000 đồng/ha. Còn tại xã Hòa Quang Nam ruộng mô hình đạt năng suất 72,5 tạ/ha (ruộng đối chứng nông dân đạt 70,8 tạ/ha), lợi nhuận ruộng mô hình cao hơn ruộng đối chứng 4,3 triệu đồng/ha.

Mạnh Hoài Nam